Johannes de Heer-zangdienst

De eerstvolgende Johannes de Heer-zangdienst in onze mooie Bonifatiuskerk aan de Huissensedijk nummer 10 in Elden / Arnhem is op:
zondag 26 januari 2020 om 16:00 uur


Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

Geplaatst: 20 januari 2020

28 januari om 19:30 uur in het ds. Van Oosterzeehuis


Etentje voor gemeenteleden en vrienden van ‘de Rank’

Geplaatst: 16 januari 2020

Op vrijdag 31 januari is er voor alle gemeenteleden en vrienden van ‘de Rank’ een etentje.

Inloop vanaf 12:30 uur.

Aanvang gezamenlijk eten om 13:00 uur.

Deze keer zullen er diverse stamppotten zijn.

De kosten bedragen 5 euro p.p.


Voortgang Kerkenraad

Geplaatst: 14 januari 2020

Op Deo volente zondag 26 januari worden er een aantal mensen (her)bevestigd:

Bevestigd wordt:
Dhr. Wim Hesselink (ouderling)

Herbevestigd worden:
Mevr. Joke Schoonderwaldt-van der Teems en Dhr. René Vos (diakenen)

Aftredend is:
Dhr. Piet Rosseel

Bedankt heeft:
Dhr. Rien Pranger

Wij wensen alle bovengenoemde personen rust toe op hun gemaakte keuze en bovenal Gods zegen!


Ds. Kamp – bijstand pastoraat

Geplaatst: 12 januari 2020

Om te beginnen wens ik u allen een gezegend 2020.

We weten niet wat de toekomst brengt, maar we mogen ons veilig weten in de hoede van een trouwe God.
Dietrich Bonhoeffer schreef ooit vanuit een Nazi-gevangenis een nieuwjaarslied -het is in ons liedboek opgenomen als gezang 398- waarvan de laatste strofe luidt

In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.

Zoals u weet ben ik door de kerkenraad per januari benoemd als bijstand in het pastoraat. Inmiddels heb ik een begin gemaakt met mijn werkzaamheden en dat voelde niet vreemd, omdat ik al vele malen voor een kortere of langere periode inviel. Via de zondagsbrief wil ik u op de hoogte houden van het wel en wee binnen de gemeente.

We hopen op een goede tijd samen.

Een hartelijke groet van ons beiden,
J. B. Kamp


Afscheid ds. Vermaat

Geplaatst: 29 december 2019

Het was onze wens, dat het afscheid bescheiden zou zijn. Toch hebben verrassend veel mensen schriftelijk, per mail, per telefoon en na afloop van de dienst persoonlijk in het wankele ds van Oosterzeehuis heel veel hartelijk dingen gezegd en gedaan.

Met een prachtige bos bloemen en met een aantal heel waardevolle cadeaus en met de hartelijke woorden van de voorzitter en nog veel lieve woorden van andere zijn Leni en ik weer huiswaarts gekeerd.

Toen we de geschenken uitpakten werd de verrassing nog groter en de mogelijkheid om daarvoor te bedanken alleen maar kleiner. Toch doe ik het bij dezen. Wees er van overtuigd dat we het beide als een zegen van God hebben ervaren om meer dan twaalf jaar met de Rank te mogen optrekken en te zien dat deze twijg van Gods wijnstok niet verdorde. Maar integendeel.

Dankbaar voor alle ouderen en jongeren, die op ons levenspad kwamen, hebben zij voor ons het Woord van God bevestigd en ons leven verrijkt.

Van harte wens ik mijn opvolgers dezelfde rijke geestelijke ervaring toe.

Rustend predikant van Arnhem

In mijn boekenkast staat een driedelig boekwerk uit 1755 onder de titel: “over de christelijke ouderdom”. Het is geschreven door ds Wilhelmus van Eenhoorn. Achter zijn naam staat op het mooie titelblad: “rustend predikant van Arnhem, thans te Maar- sen”. Het gaat in dit boek over ‘de ongemakken en verdrietigheden, met de voorrech- ten en aangenaamheden van de ouderdom’.

Arnhem was na Aalsmeer zijn tweede en tevens laatste gemeente en hij heeft onze gemeente 33 jaar mogen dienen. Daarna heeft hij nog negen jaar van zijn eme- ritaat mogen genieten en hij is 68 jaar geworden. In die laatste negen jaar heeft hij deze uitgebreide christelijke beschouwingen over de ouderdom beschreven in ́zijn lustoord in Maarsen ́.

U zult begrijpen dat ik hoop nu de tijd en het geduld te vinden om dit lijvige boekwerk tot me te nemen en vooral van zijn ́voorrechten en aangenaamheden van de ouderdom ́ te mogen leren.

En dit te meer, daar ik heb gelezen, dat hij in zijn beide gemeenten ‘een zeer geliefd predikant was, met oratorische gaven, pastorale bewogenheid, grote Bijbelken- nis en belezenheid op diverse gebieden’.

Wat ondergetekende in zijn ́lusthof in Veenendaal ́ gaat doen, weet ik nog niet, maar iets meer tijd ook voor zulke boeken lijkt me wel aantrekkelijk.

Tot besluit

Terugziend op de afgelopen weken en jaren maak ik dankbaar de balans op. Dankbaar voor de gezondheid, de kracht en de zegen, die God mij gaf om ruim 12 jaar in uw midden te mogen zijn.

Dankbaar ook, dat Leni en ik dat samen hebben mogen doen, zoals ook in al onze voorgaande gemeente.

Dankbaar, dat ook onze (klein)kinderen (voorzover ze niet moesten werken in de zorg) de afscheidsdienst hebben meegemaakt.

Dankbaar dat we in de afscheidsdienst zo bewogen en betrokken hebben mogen zingen over Hem, Die naar deze wereld is gekomen om Zijn vrede, met de dure prijs, die Hij daarvoor heeft willen betalen, te brengen.

Door Hem, Die zoveel prachtige Namen heeft, zijn en blijven we verbonden en is onze toekomst niet onzeker:

Immanuel, God is er altijd bij,
Hij slaat Zijn armen om ons kleine leven,
Zijn godheid heeft Zich met de mens verweven. Hij wil weer wonen tussen u en mij.

Immanuel, God is er altijd bij,
bij iedere geboorte, ieder sterven,
Hij laat ons niet alleen op aarde zwerven, Hij wil blijven wonen tussen u en mij.

Immanuel, God is er altijd bij,
straks, als ons lichaam juichend zal verrijzen, zal Hij Zich de Almachtige bewijzen
en eeuwig wonen, tussen u en mij.

Met hartelijke groeten, ook namens Leni, wens ik u allen een gezegende zondag, een goede nieuwe week en een in heel veel opzichten zegenrijk nieuw jaar en nieuwe periode toe.

Uw P.Vermaat, v.d.m.