AANKONDIGING:

UIT DE WEEKBRIEF (week 35)

BOEKENTIP ingestuurd door Arend – ‘Vriend van De Rank’

De kerkenraad riep ons in de vorige Weekbrief op tot het indienen van namen voor nieuwe ambtsdragers. Ook gaf de kerkenraad aan tijdens een gemeentevergadering in oktober, met de achterban na te willen denken over thema’s als: de vrouw in het ouderlingen-ambt, onze omgang met (en houding ten opzichte van) mensen uit de LHBT-gemeenschap, etc.

Onlangs las ik het boek ‘Nederlander met de Nederlanders’ van Robert Plomp.
Hij is gemeentelid binnen een PKN-gemeente (Gereformeerde Bond) en verdiepte zich in juist díe thema’s die binnen de traditionele kerken vaak omschreven worden als ‘hete hangijzers’.

Boekomschrijving

Christenen weten zich geroepen om getuigen van Jezus Christus te zijn.
Wat betekent dat voor hun houding tegenover de maatschappij?

De apostel Paulus geeft hun een voorbeeld door ‘de Grieken een Griek’ te worden, en zich aan te passen aan de sociale verhoudingen van zijn tijd.
In een maatschappij waar een slaaf het eigendom is van zijn meester en een vrouw van haar man weet Paulus op die manier ruimte te vinden voor het Evangelie.
Robert Plomp laat zien wat orthodoxe christenen in de eenentwintigste eeuw hiervan kunnen leren.
Moeilijke onderwerpen, zoals homoseksualiteit, geloof en wetenschap en de positie van de vrouw, komen tegen deze achtergrond in een nieuw licht te staan.

Het gezag van de Bijbel blijft daarbij staan en wint aan zeggingskracht voor zowel christenen als buitenstaanders. Het doel is om het Evangelie van Jezus Christus, van zonde en genade, weer vol in de schijnwerpers te zetten.

“Blijven wij als orthodoxe christenen werkelijk in gesprek met onze tijdgenoten over de kern van het evangelie? Of wordt dit gesprek geblokkeerd door tijdgebonden meningen en voorstellingen? Deze vraag wordt door Robert Plomp indringend aan de orde gesteld. Op het scherp van de snede wordt de lezer uitgedaagd tot een eigen antwoord.”

Dr. Wim Dekker

“Kan het samengaan – de Bijbel erkennen als Woord van God én je midden in de samenleving begeven? In dit boek over drie hete hangijzers zoekt Robert Plomp naar een begaanbare weg. Wat mij daarin vooral treft is zijn verlangen tijdgenoten met het goede nieuws van Jezus Christus te bereiken.”

Ds. Gerrit van Meijeren

Het boek is te bestellen via:

https://shop.buijten.nl/product/nederlander-met-de-nederlanders/

Bericht van onze nieuwe Kerkelijk Werker

2 augustus 2022

Geliefde broeders en zusters van De Rank,

Een hartelijke groet uit Nijkerk.

Aan het begin van deze week zijn de werkzaamheden binnen De Rank begonnen.
De eerste taken waarmee ik hoop te starten zijn het bezoekwerk in de gemeente en de Bijbelkring.

De maandag en de woensdag zijn de dagen dat ik in de gemeente aan het werk ben.
In de week van de Bijbelkring zal ik er op de maandag en de dinsdag zijn.

Piet Rosseel zal als coördinator voor het pastoraat optreden.
U mag mij natuurlijk ook benaderen voor een afspraak.
Ik verheug mij op de komende contacten.

In de eerste 2 maanden willen we het bezoekwerk in de gemeente toespitsen op de jongeren, de jonge gezinnen en de ouderen boven de 80, die in de maanden juli en augustus jarig zijn (geweest). Als er geregeld bezoek nodig is, draagt de ouderling of de bezoek broeder of zuster daar zorg voor. Piet Rosseel zal dit coördineren. Wim Hesselink is ook betrokken bij dit gedeelte van de opbouw van de gemeente.
Bij de bezoeken aan de jongere gemeenteleden is het ook fijn en van belang voor De Rank om samen na te denken en zeker aan God te vragen, hoe ze gaven en talenten kunnen inzetten in de kerk. Wim Hesselink kan als onze voorzitter zorgdragen voor een goede inzet van onze gezamenlijke gaven en talenten.

Ik dank de gemeente voor de hartelijkheid.
Bijzonder dank ik ds. Kamp en zijn vrouw voor alles wat zij voor De Rank deden en doen.
Wij hebben afgesproken dat hij ook nog best eens een bezoek brengt. Dat zal hij doen op zijn tijd en wijze. Ik ben hem daar dankbaar voor.

Ik hoop dat we onder Gods zegen een goede tijd met elkaar mogen hebben.

Met hartelijke groet van pastor C.J. (Kees) Smits

U kunt mij bereiken via: kerkelijkwerker@derankarnhem.nl of tel: 033-2460826


Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

Donderdag 6 oktober 2022, aanvang 19.30 uur, in het ds. Van Oosterzeehuis, Huissensedijk nr. 12 Elden (gem. Arnhem)

Overige data waarop er in 2022 kerkenraadsvergaderingen gepland staan:
10 november
1 december