15 mei 2020 – Coronacrisis update

De PKN heeft een nieuw protocol opgesteld, als richtlijn voor kerkelijke gemeenten.
Dit protocol geeft handvatten met betrekking tot de coronacrisis, de versoepeling van een aantal maatregelen en met het oog op de ‘anderhalve meter maatschappij’.

KLIK HIER om het protocol te openen / lezen.

De kerkenraad komt zaterdag 16 mei bijeen om zich te buigen over ‘welke mogelijkheden er al dan niet zijn’ binnen Hervormde Gemeente ‘De Rank’.
U wordt hierover nader geïnformeerd.
Voor de komende weken staan er online kerkdiensten / online uitzendingen gepland, waarvan u hieronder een overzicht aantreft.

 

Online uitzendingen ‘De Rank’

(voor het laatst geüpdatet op 9 mei 2020)

Nu de kerk, in verband met het coronavirus COVID-19,  enkele maanden gesloten is voor wat betreft de openbare kerkdiensten: komt de kerk naar u toe!

De dominee verzorgt ieder weekend, samen met een organist en evt. andere medewerkenden, een internet-uitzending.

Het betreft wekelijks een uitzending via Kerkomroep.nl en regelmatig wordt er ook een video-montage gemaakt.
De video-montages zijn op onze site te vinden bij het tabblad
DIVERSE BIJDRAGEN / Kerkdiensten op video

Via deze website en via de zondagsbrief houden we u de komende weken op de hoogte over de internet-uitzendingen en over andere initiatieven.

PLANNING VOOR DE KOMENDE WEKEN (GEDURENDE DE CORONA-CRISIS):

Zaterdag 6 juni 2020 (voorbereiding Heilig Avondmaal & bevestiging ambtsdrager)
10:00 uur – LIVE uitzending via kerkomroep.nl
Voorganger ds. J.B. Kamp Elden
Ouderling Wim Hesselink Diaken Ali Spang
Organist Jack Blok

Zondag 7 juni 2020
10:00 uur – de video-montage van de dienst van gisteren staat online op onze website.

Zaterdag 13 juni 2020 (Heilig Avondmaal – dominee en kerkenraad)
10:00 uur – LIVE uitzending via kerkomroep.nl
Voorganger ds. Kamp Elden
Ouderling Hans Boer
Diaken Rene Vos
Organist A. van Hal

Zondag 14 juni 2020
10:00 uur – de video-montage van de dienst van gisteren staat online op website.

Zaterdag 20 juni 2020
10:00 uur – LIVE uitzending via kerkomroep.nl
Voorganger ds. J.B. Kamp uit Elden.
Ouderling Wim Hesselink
Diaken Jannie Mentink
Organist Jack Blok

 

Ps.
De diensten worden op zaterdag LIVE uitgezonden (en soms ook per video opgenomen) omdat:

1. Kerkomroep.nl zondags momenteel regelmatig overbelast is (waardoor online LIVE-uitzendingen vastlopen).

2. Dit ons in de gelegenheid stelt om de video-opnames te monteren, zodat de video zondags online op onze website staat.

KLIK HIER om naar Kerkomroep.nl te gaan
(u gaat dan regelrecht naar de pagina van ‘De Rank’).

Vlag ‘met elkaar – voor elkaar’ wappert bij de Bonifatiuskerk

.

Behoefte aan troost en bemoediging

In deze moeilijke tijd heeft een mens behoefte aan woorden van troost en bemoediging.

De een vindt die in een gedicht, de ander in een Bijbeltekst of in een lied.

Ook zouden wij zo graag op bezoek gaan bij onze dierbaren en/of gemeenteleden en een arm om hen heen slaan, om troost en warmte te bieden.

Het coronavirus belemmert ons daar momenteel enorm in.

Wij als christelijke gemeente hebben de opdracht om elkaar vast te houden, te troosten en te bemoedigen.
Gelukkig stellen de moderne communicatiemiddelen ons in staat om veel aan te bieden.
Maar wat ontbreekt, is de warme arm om ons heen en het elkaar zien.

Wij proberen u via allerhande kanalen zoveel mogelijk woorden van troost en bemoediging te bieden in deze tijd.
Kijk daarom op deze site eens onder het tabblad DIVERSE BIJDRAGEN waar u video’s van diensten vanuit onze kerk vindt, maar ook diverse andere bijdragen en verwijzingen.

Namen de kerkenraad wens ik u Gods kracht, bemoediging en bescherming toe.

Blijf gezond en hopelijk tot snel in onze geliefde Bonifatiuskerk!

Wim Hesselink, voorzitter ‘De Rank’

Kerkdiensten en het coronavirus COVID-19

(voor het laatst geüpdatet op 28 mei 2020)

Beste broeders en zusters,

De kerkenraad van ‘De Rank’ heeft, met pijn in het hart, halverwege maart besloten om alle openbare (voor iedereen toegankelijke) kerkdiensten te ANNULEREN.

Nu het RIVM alle samenkomsten / evenementen (ook onder de 100 personen) heeft verboden, onderstreept dit ons besluit van eerder deze maand om er met elkaar zorg voor te dragen dat wij ouderen en andere kwetsbaren maximaal proberen te beschermen tegen het coronavirus.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 1 augustus 2020 (deze datum wordt indien nodig bijgesteld aan de hand van mededelingen en voorschriften vanuit het RIVM).

Wij roepen iedereen op om in gebed en gedachte onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen met alle dodelijke slachtoffers van het coronavirus over de hele wereld, hun nabestaanden, de mensen die met het virus besmet zijn, het medisch personeel en andere hulpverleners en allen die vanuit de overheid en andere instellingen zich inzetten om de (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen.

Wij raden u tot slot aan de actuele stand van zaken te raadplegen op de website van het RIVM, op onze eigen website én wij zullen indien nodig een (extra) nieuwsbrief uitbrengen.

Nu wij elkaar een aantal weken niet treffen in en rondom de kerk, kunnen wij elkaar wellicht wat vaker bellen om op die wijze toch contact met elkaar te houden.
Laten we daarin vooral ook denken aan de ouderen, zieken en aan huis gebonden mensen.

Omdat deze maatregel de kerkgang enkele maanden belemmert, beraad de kerkenraad zich momenteel, samen met ds. J.B. Kamp (bijstand in het pastoraat), over initiatieven zoals internetuitzendingen e.a.
U wordt daarover via de zondagsbrief op de hoogte gehouden.

Met vriendelijke groet,
u allen Gods zegen toewensend,

Wim Hesselink, voorzitter ‘De Rank’

Meer handreikingen n.a.v. het coronavirus:

PKN-RICHTLIJNEN
Klik HIER om de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland te lezen,
aangaande kerkdiensten en andere activiteiten.

THUIS EEN PREEK LEZEN
Mocht u thuis een preek willen lezen,
bezoekt u dan zeker eens de website van ds. Arie Romein (ons wel bekend!)
Hij heeft een verzameling van zijn preken én andere bijdragen online gezet.

www.arieromein.nl

VIDEO TER BEMOEDIGING
Graag delen wij ook hier de video ‘Bemoediging in roerige tijden’.
Deze video werd zondag 15 maart jongstleden online uitgebracht
door het team van ‘Prijs met Johannes de Heer’.

Het is onze wens, dat de eerder (in onze vertrouwde Bonifatiuskerk) opgenomen video-beelden van zang en orgelspel, evenals de woorden uit het Mattheüs-evangelie, ons allen tot bemoediging mogen zijn en dat dit alles ons het goede perspectief voor ogen mag houden!


Nieuwe pagina over de oosterse plataan

Er is een nieuwe pagina op onze site over ‘de oosterse plataan’ die bij de Bonifatiuskerk staat.
Klik HIER om de pagina te bekijken.

Nieuwe pagina op onze site over ons orgel

Sinds kort is er een pagina aan onze website toegevoegd over ons mooie
‘Maarschalkerweerd-orgel’.
Een organist die regelmatig diensten binnen ‘De Rank’ begeleidt, heeft een video-montage gemaakt waarin het orgel maar liefst een half uur te horen is.

De pagina bekijken?

Klik HIER

Eerstvolgende kerkenraadsvergadering:

zaterdag 16 mei 2020

Vanuit de kerkenraad

(voor het laatst geüpdatet op 24 april 2020)

Tot onze grote vreugde mogen wij u laten weten dat de gemeente Arnhem de bouwvergunning heeft verleend en dat de Algemene Kerkenraad toestemming heeft gegeven voor de renovatie en aanpassingen aan het ds. van Oosterzee huis.

Wim Hesselink, voorzitter

 

Bericht over verkoop kerkgebouwen

(Namens college van kerkrentmeesters)

(geplaatst op 24 april 2020)

Het moeilijke besluit om de Betlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Kandelaar te verkopen is alweer geruime tijd geleden genomen. Er is in de tussentijd veel gebeurd. Na een taxatie van de gebouwen in 2016 is eind vorig jaar opdracht gegeven tot een tweede taxatie. Een goede waardebepaling is immers essentieel. Er zijn gesprekken gevoerd met vele betrokkenen rond de gebouwen, met de gemeente Arnhem en met personen of organisaties die mogelijk belangstelling konden hebben. Bij de Diaconessenkerk is in het bijzonder gesproken met het initiatief om te komen tot een wijkvereniging met de naam de Bakermat. 

Ook voor de Betlehemkerk en in mindere mate de Kandelaar bleek bredere belangstelling. Bij de Kandelaar is aanvullend besloten tot een open procedure via een makelaar. Dit alles om een goed beeld te krijgen van de belangstelling in de markt en om eenieder de kans te geven mee te dingen. 

De belangstelling werd ook gestimuleerd door een interview waarin werd gemeld dat de kerken zullen worden verkocht. 

De onderhandelingen zijn nu in de afrondende fase. Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten met wie de procedures zullen worden afgerond. Dit besluit behoeft goedkeuring van de Algemene Kerkenraad. Op 20 april heeft de AK deze goedkeuring verleend.  

Samenvattend kan worden gesteld dat het proces goed is verlopen en dat een uitstekende opbrengst lijkt te worden gerealiseerd.   

Als uiterste datum van de overdrachten is vastgelegd 30 oktober 2020. Daardoor is er wat ruimte ingeval van een mogelijke vertraging bij de verbouw van de Salvatorkerk en de Opstandingskerk. 

De Coronacrisis vraagt ook extra tijd om niet in de knel te komen wat betreft de laatste diensten in de te verkopen kerken. Een eerdere overdracht is in overleg mogelijk. 

Als alle procedures definitief zijn afgerond zullen wij u nader informeren over de nieuwe eigenaren. 

Hopelijk zult u begrijpen dat dit pas mogelijk is als alles definitief is.

 

Het College van Kerkrentmeesters