Diverse artikelen

Wat geloven wij:

  1. Avondmaal
  2. Positiebepaling Huwelijk
  3. Belijdenisgeschriften
  4. Nederlandse Hervormde Kerk

1. Wat geloven wij

Wij geloven in de God van de Bijbel. Die God, Schepper van hemel en aarde, die de mens naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft;
Wij geloven dat Hij zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gezonden heeft om ons te redden, door geloof en bekering, door Hem na te volgen;
Dit willen wij verkondigen dat Hij daartoe Zijn Geest heeft gegeven zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft;
De Geest wil ons helpen en leiden om Hem elke dag weer te dienen. Jezus heeft het gebod van God aldus samengevat: ‘Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. (Matt. 22: 37 en 38)


2. Avondmaal

Dat Christus aan de gelovigen in het Avondmaal een tastbare verzekering schenkt van zijn heilswerk, lezen we in zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus (zie ook hieronder: Belijdenisgeschriften PKN).

Het Heilig Avondmaal in de Bonifatiuskerk staat open voor leden en gasten, die belijdenis hebben gedaan.
Ook worden mensen genodigd, die nog geen belijdenis hebben gedaan, maar van harte willen delen in dit tastbare teken van het heil, dat in Christus is.
Daarbij zien we het deelnemen aan het Heilig Avondmaal ook als een uitnodiging om officieel belijdenis te doen, waarover we graag met elkaar spreken.

Naar onze overtuiging peilen kinderen nog niet de geestelijke diepte van het Heilig Avondmaal. Daarom worden zij niet genodigd en hopen wij, dat ouders daarvoor begrip hebben.


3. Positiebepaling Huwelijk: KLIK HIER

4. Belijdenisgeschriften PKN

De kerk heeft door de geschiedenis het geloof ook samengevat in belijdenisgeschriften.
Over heel veel is al nagedacht en voor allerlei dingen zijn al woorden gevonden.
Hieronder een overzicht:

Apostolische Geloofsbelijdenis: klik hier

Geloofsbelijdenis van Athanasius: klik hier

Geloofsbelijdenis van Nicea – Constantinopel: klik hier

Nederlandse Geloofsbelijdenis: klik hier

Heidelbergse Catechismus: klik hier


5. Beknopte geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk: klik hier